I årene 1991-92 har foreningen foretatt skilting av området både med generell tavleinformasjon og punktinformasjon. Området er også merket med severdighetsskilt av Statens vegvesen, vegkontoret, Sør-Trøndelag.
 
"Contoiret" ble restaurert i 1993/94 og det er for innredet til museumsformål. Foreningen har fått god hjelp til dette arbeidet av Sør-Trøndelag museumstjeneste. I tillegg til funksjon som museum er bygningen godt egnet som et "treffsted" hvor besøkende kan slå av en prat og nyte en kopp kaffe. Contoiret er også egnet sted for mottak av skoleklasser og som samlingspunkt ved arrangement. Bjørn Høiby har bygget en stor modell av jernverksområdet, slik det så ut i slutten av 1850-åra, - og denne står i Contoiret.

Høsten 1997 og i 1998 ble det utført en omfattende dugnadsinnsats for å rydde bort gamle røtter og bygge en ny bygning som ble kalt "Nysmia". Nysmia synliggjør Verksområdet bedre, samtidig som det fungerer som et sted for samling og undervisning.

Mostadmark jernverks venner har planer om å istandsette inntaksdammen. Vi har videre som siktemål å få opparbeidet verketsområdet slik at det får en slags park-karakter, der de ulike bygninger og funksjoner også skal bindes sammen med et nettverk av stier.

I denne oversikten må vi også nevne det omfattende arbeidet som foreningen har gjort med hensyn til arkivgransking, kartlegging av gruver og skjerp samt registrering av gjenstander. Dette materialet er oppbevart dels i Statsarkivet i Trondheim, dels i foreningens arkiv.

Det er utarbeidet en enkel informasjonsbrosjyre på norsk, engelsk og tysk.

Et stort antall trykksaker med historisk innhold, blant annet transkriberte dokumenter fra Riksarkivet og Statsarkivet i Trondheim er også laget av medlemmer i foreningen.
Lagets styre. Valgt på årsmøtet 2020. Konstituert 27. febr. 2020
Funksjon Navn Kontaktinformasjon
 Leder  Odd Bjørkli  objoerk3@online.no  Tlf: 92803921
 Nestleder / Kasserer  Anne-Lise Fagerheim  
 Sekretær  Gisle Rø  
 Styremedlem
 Styremedlem
 Styremedlem
 Ailin S. Petersen
 Kristin Haugan
 Kristian Rolstad
 
 Materialforvalter
 
 
 Varamedlemmer
  Nils Bakmark
 
 
 Revisor  Joralf Halgunset  
 Valgkomite
 Bernt Folden Kvam
 Lars Sæbø 
 
 Representanter i Årbokkomiteen
 Kristin Haugan
 Odd Bjørkli
 
 Lagets vedtekter
HISTORIELAGET MOSTADMARK JERNVERKS VENNER

ble stiftet 27. november 1985
Laget har i 2020 ca. 50 medlemmer
  Årsmelding 2017
  Årsmelding 2019
  Årsmelding 2016
  Handlingsplan 2020
Styrets sammensetning i perioden 1986 til 1995
I 1996 ble historielagets leder Gisle Rø tildelt
Malvik kommunes kulturpris for arbeidsinnsatsen
vedrørende Mostadmark jernverk.


Det samme ble tilfellet i år 2000, - da var det lagets
leder Per Werenskiold, som fikk kulturprisen,
om Mostadmark Jernverk.


I 2010 ble kulturprisen tildelt Øivind Kristiansen for
sitt brede kulturengasjement i Malvik , - Øivind er
mangeårig medlem av Mostadmark Jernverks Venner


I 2016 fikk Nils Bakmark kommunens kulturpris for sitt
engasjement og oppofrende arbeid med å registrere
kulturminner i Malvik. En stor andel av disse
registreringene har tilknytning til Mostadmark Jernverk.
Sammen med Gisle Rø, utga Nils i 2014 ei turbok
som inneholder beskrivelse av tur-ruter for å besøke
et stort antall av de kulturminnene som knytes til Jernverket.
MALVIK KOMMUNES KULTURPRIS
LAGETS ÆRESMEDLEMMER:
Andreas Løvseth (1923 - 2016)
Arne Espelund (1929 - 2019)
Lagets postadresse er:
Historielaget Mostadmark Jernverks Venner
Postboks 91, 7551 Hommelvik
Lagets e-postadresse. er:
post@verketsvenner.no
Lagets org.nr er:
Lagets bankkonto er:
999 241 972
4212.5774061
Lagets Vipps # er:
 94709
  Årsmelding 2018